Generalforsamling i GU72 den 11. april 2019
 
 1. Valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. valg af stemmetæller
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 8. Valg af revisor + suppleant
 9. eventuel
   
  1.
  Niels Jørgen Ellegaard blev valgt som dirigent
   
  2.
  Signe Banke blev valgt som referent
   
  3.
  Jens Robert og Lotte Jervelund blev valgt som stemmetællere
   
  4.
  Bestyrelsens formand Klaus Strandhauge afgav beretning således:
   
  GU var på Heartland i sommeren 2018 med 100 frivillige i samarbejde med Rudme og Ringe friskoler. Derudover kørte 26 børn med bagage.
  Vi havde sæsonstart med arrangement i Gorilla parken ved Stenstrup. Alle instruktører og hjælpeinstruktører var inviteret med. Der blev prøvet grænser af.
  Vi havde start i uge 36 med 7 hold. Der var ingen trænere til ”Træn din krop” og holdet blev derfor ikke oprettet.
  Vi manglede også instruktører til forældre/barn, men det lykkedes på den første dag at finde et rigtig godt trænerteam.
  Teen-mix ændrede navn og der kom 3 drenge.
  Der har været stor tilslutning til alle hold.
  I september var der idrætsaften på Hjemly. Det er god reklame, der giver ekstra gymnaster. Arrangementet ligger på et godt tidspunkt på året.
  7 instruktører og 2 bestyrelsesmedlemmer var i Herning på DGIs inspirationskursus og derudover har 9 instruktører været på kursus.
  I januar var der Hop og Svøm med 39 voksne og 68 børn tilmeldt. Her blev der også øvet afsluttende fællesserie.
  I februar blev der afholdt Kun for mænd. Det var flyttet til spejlsalen, da Ringe efterskole selv skulle bruge springsalen. Der var derfor kun plads til 130. Der deltog 126 mænd. Næste år er arrangementet flyttet til om torsdagen.
  Den 30. marts var der lokalopvisning i Espe. Der var 312 betalende gæster. Efter opvisningen var der arrangeret fællesspisning i Espe forsamlingshus med 63 deltagere. Der blev danset og sunget.
  I efteråret var der foreningsarbejde i Rema1000.
  Der var et medlemstal på 206 gymnaster i 2018/2019. Det er på nogenlunde samme niveau som tidligere.
   
  5.
  Kasser Ane-Birgitte fremlagde regnskabet for 2018.
  Årets resultat blev et overskud på 50.650,18 kr.
  Der blev herefter åbnet for spørgsmål.
   
  Jens-Robert spurgte til differencen på foreningstrøjer. Der er en difference på 45 kr.
   
  Reklameposten dækker udgifter til reklame i Espehallen (250)
   
  Heidi spurgte til, hvad foreningen skal bruge alle de penge til. Ane-Birgitte fortalte, at de skal bruges til redskaber. Der er brugt en del penge på instruktørerne i 2019, bl.a. på Gorilla park, verdensholdet og kurser.
   
  Majken spurgte til halleje i Ringe. Ane-Birgitte og Klaus fortalt, at der kommer lidt ekstra til det i 2019. Kommunen giver mere i tilskud til leje af hallen.
   
  Vedrørende posterne omkring Heartland, er der noget fra 2017, der først er kommet i 2018.  De 9.690 kr. af indtægterne fra 2018 skal bruges til festen i 2019 for hjælperne på Heartland.
  Vi har afregnet Ringe og Rudme for Heartland.
   
  Regnskabet blev godkendt.
   
  6.
  Der er ikke kommet indkomne forslag.
   
  7.
  På valg er:
  Ane-Birgitte
  Klaus Strandhauge
  Signe Banke
   
  Suppleanter
  Mads Kristian Bebe
  Laila Jørgensen
   
  Som bestyrelsesmedlemmer opstillede:
   
  Ane-Birgitte
  Klaus Strandhauge
  Gitte Lund
   
  De blev valgt.
   
  Som suppleanter opstillede:
  Mads Bebe
  Laila Jørgensen
  Karen Margrethe
   
  Mads og Laila blev genvalgt som suppleanter.
   
  8.
  Bestyrelsen foreslog Lotte Jervelund som revisor. Lotte blev valgt.
  Niels Jørgen Ellegaard blev genvalgt.
   
  9.
  Torben spurgte til resultatet fra de andre år.
  Ane-Birgitte omdelte en oversigt over regnskabsår 2011-2018.
   
  Majken spurgte til medlemstal på voksne og den store forskel fra 2018 til 2017. Bestyrelsen fortalte, at der er nogenlunde samme antal gymnaster i år som sidste år.
   
  Anne Mette spurgte til, om man kan være passivt medlem
  Vi har i bestyrelsen aftalt at oprette et ”passivt” hold. Det kommer til at koste 100 kr.
  Vi skal have fundet ud af, hvordan vi får fat i dem, der kunne være interesserede i at være passive medlemmer.
  Heidi foreslog Ugeavisen, Laila foreslog Facebook.
   
  Det blev diskuteret om forældre kan stemme til generalforsamling.
  Niels Jørgen mente, at der skal laves vedtægtsændring til næste år.
   
  Jens-Robert fortalte om Kun for mænd, at det bliver flyttet til om torsdagen næste år.
  Voksenudvalget – som Jens-Robert var medlem af – er lukket ned.
  Der er 20 års jubilæum for Kun for mænd næste år. Deltagerantallet er faldet fra 176 til 126.
  DGI har kun sendt invitationer ud til deltagere fra 2018.
  Jens-Robert vil skrive ud til alle hold på Fyn. Der skal komme flere, ellers vil han lukke det ned. Der blev spurgt til, hvorfor 126 deltager ikke er nok. Jens-Robert vil gerne vende udviklingen.
   Jens-Robert vil genstarte det gamle ERFA for motionsherrerinstruktører. Foreningen har lovet at stille Conventus til rådighed.
  Niels Jørgen fortalte, at det er meget hyggeligt og at der er mange gengangere.
  Ane-Birgitte fortalte, at det er en overskudsforretning.
  Michael fortalte, at det givet god mening, at formidle til flere.
  Marianne fortalte, at det er vigtigt at informere om, at dagen er ændret.
   
  Jens-Robert fortalte, at han som medlem af redskabsudvalget har fået ønsker til redskaber og reparation af disse.
  Udvalget har købt:
  3 softmåtter
  1 multitræner
  2 tilløbsstykker
  Der er købt ind for 43.563.
   
  Klaus fortalte, at redskabsudvalget er Mads, Jens-Robert og Michael samt Klaus. De mødes en lørdag og rydder op.
  Der er indkaldt til samarbejdsmøde med skolen.
  Skolen tjener ikke på, at vi er der. De penge går til kommunen.
   
  Jens-Robert fortalte, at salen har været bedre rengjort i år.
   
  Skipper spurgte om Klaus er ansat hos Heartland.
  Klaus arbejder på samme vilkår som os. Foreningen får de timer, som Klaus bruger, godtgjort.
  Klaus gør det, fordi det er sjovt.
  Heartland giver foreningen stor ros. Alle møder til deres vagter.
   
  Niels Jørgen sagde tak til bestyrelsen.
   
  Ane-Birgitte sagde, at det er en god og spændende forening at være i. Hun sagde tak for anerkendelsen under opvisningen.
   
  Ane-Birgitte sagde tak til Signe, som fik blomster.
   
  Klaus sagde tak for i aften.
   
  Dirigenten Niels Jørgen sagde tak for i aften.
   
  KONSTITUERING  11. APRIL 2019
   
   
  Formand.                             Klaus Strandhauge
  Næst formand                      Torben Myging
  Kassere                               Ane-Birgitte Villadsen
  Sekretær                             Gitte Lund
  Pr-                                      Marianne Jørgensen
   
Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972