Generalforsamling i GU72 den 1. juni 2020
 
  1. Valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. valg af stemmetæller
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  8. Valg af revisor + suppleant
  9. eventuelt

Valg af dirigent
Niels Jørgen Ellegaard
 
Valg af referent
Gitte Lund
 
Valg af stemmetællere
Lars Baadegaard
Pia Strandhauge
 
Bestyrelsens beretning
Formand Klaus Standhauge aflagde bestyrelsens beretning. 2020 var et specielt år præget af corona. Sæsonen 2019/20 blev afsluttet uden forårsopvisning og uden Heartland. I august blev der afholdt instruktørmøde i klatreparken. Gymnastiksæsonen startede op i september med organisering af træningerne, så ingen hold mødte hinanden og afspritning. I oktober kom der restriktioner til voksengymnastik, der fortsatte på mindre hold. December sluttede med nedlukning af alt gymnastik, og vi kom aldrig rigtigt i gang igen i sæson 2020/21. I maj blev der afholdt afsluttende instruktørmøde for sæson 2020/21 – en anderledes sæson. Generalforsamlingen måtte ligeledes udskydes.
Beretning blev godkendt.
 
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Ane-Birgitte fremlagde regnskab for 2020, der udviste et underskud på kr. 95.682,70.
Regnskabet blev godkendt.
 
Indkomne forslag
Ingen.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
Ane-Birgitte genvalgt for 2 år
Klaus Strandhauge genvalgt for 2 år
Niels Juhler Gredal valgt for 2 år
 
Suppleanter:
Peter Lund, 1. suppleant
Søren Andersson, 2. suppleant
 
Valg af revisor + suppleant
Revisor:
Lotte Berg Jervelund, genvalgt
 
Suppleant:
Niels Jørgen Ellegaard, genvalgt
 
Eventuelt
Orientering om, at GU72 har 50 års jubilæum i 2022 samt Landsstævne i Svendborg i sommeren 2022.
 
Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972